เริ่มงานแล้ว เทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ นครปฐม ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ณ.ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือ วัดโพธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ

และประชาชนร่วมเปิดงานนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 โดยวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร ร่วมกับจังหวัดนครปฐม กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-13 พฤศจิกายน 2565 ณ องค์พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อให้ประชาชนได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ อีกทั้งรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย และร่วมบำเพ็ญกุศล

ตลอดจนให้พ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ได้มีโอกาสนำสินค้าของแต่ละท้องถิ่นมาจำหน่ายให้กับประชาชนโดยตรง นอกจากนี้เพื่อรวบรวมจตุปัจจัยไว้บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุในบริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ และรำลึกถึงวันที่พระสมณทูต มีพระโสณะเถระ และพระอุตตระเถระ ซึ่งเป็นผู้นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ยังดินแดนสุวรรณภูมิ เป็นมรดกสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

สำหรับการจัดกิจกรรมภายในงาน สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้มอบของที่ระลึกให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้ลั่นฆ้องเปิดงานฯ และนำผู้เข้าร่วมพิธีนมัสการพระร่วงโรจน์ฤทธิ์

เนื่องด้วยองค์พระปฐมเจดีย์ วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นปูชนียสถานที่สำคัญยิ่ง เป็นจุดรวมแห่งสถาบันที่สำคัญทั้ง คือ สถาบันชาติ สถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นดินแดนของแห่งแรกในประเทศไทยสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

ทรงจัดส่งคณะพระสมณทูตมีพระโสณะเถระและพระอุตตระประกาศพระพุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมินับเป็นพระเจดีย์ที่ก่อสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก มีอายุนับพันปีสร้างขึ้นสูงใหญ่งดงามตามแบบสถาปัตยกรรมภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ได้ทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาแต่โบราณ ได้กำหนดจัดให้มีงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ขึ้นปีละครั้ง

พุทธศาสนิกชนต่างนัดหมายกันมากราบไหว้บูชาด้วยดอกไม้รูปเทียนของหอมและแก้วแหวนเงินทอง เพื่อจะได้บูชาพระบรมสารีริกธาตุประหนึ่งมาเฝ้าอยู่เบื้องพระยุคลบาทแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็นบุญอันประเสริฐสุด และอีกประการหนึ่งก็เพื่อจะได้ช่วยกับบริจาคเงินสมทบทุน ไว้บูรณะปฏิสังขรณ์ให้ยืนยงคงอยู่ดลอดไป องค์พระปฐมเจดีย์นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ฉลองสมโภชขึ้นพร้อมกับงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ ประจำปี 2565 ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเทศกาลนมัสกาลพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ที่มีมาแต่โบราณกาล เพื่อเป็นการให้ชาวพุทธทั่วโลกบูชาพระบรมสารีริกธาตุในองค์พระปฐมเจดีย์และนมัสการพระร่วงโ รจนฤทธิ์ ประจำปีเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมและประเพณีของไทยเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปได้มีโอกาสร่วมงานบำเพ็ญกุศลของชาวพุทธ ชมการออกร้านแสดงสินค้า ภายในงานทางวัดได้รวบรวมรายได้

จากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา ไว้บูรณะปฏิสังขรณ์พุทธสถานให้พ่อค้าแม่ค้าและเกษตรกรได้มีโอกาสนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ผลิตผลทางด้านเกษตรมาจำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยได้เห็นคุณประโยชน์ในการใช้สินค้าไทย นิยมสินค้าไทยมิให้เงินตรารั่วไหลออกนอกประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมหารายได้ช่วยเหลือการกุศลของ

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลิตภัณฑ์โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา เริ่มงานวันขึ้น 2 ค่ำ ถึงวันแรม 5 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับวันที่ 5-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 รวมงาน 9 วัน 8 คืนจัดภายในกำแพงแก้วองค์พระปฐมเจดีย์ ทั้งชั้นบนและชั้นล่างโดยรอบทางวัดฯ เป็นผู้จัดงานมองตามแบบงานวัด ประหยัดตามนโยบายของทางคณะสงฆ์ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา

เปิดบริเวณงานให้ประชาชนเข้ามาทำบุญบำเพ็ญกูศลต่างๆเปิดให้มีการรับบริจาคสมทบทุนตั้งทุนมูลนิธิองค์พระปฐมเจดีย์เพื่อสาธารณประโยชน์ และมอบทุนการศึกษาเปิดพระวิหารและคตระเบียงทุกแห่งให้ประชาชนเข้ามานมัสการพระพุทธรูปโบราณและชมโบราณวัตถุต่างๆจัดให้มีการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคล จัดให้มีการบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนิยม

เช่น ปิดทองพระร่วงโรจนฤทธิ์จำลอง , ปิดทองพระพุทธรูปสำคัญประจำวิหารฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1,000 พระคาถา สร้างกระเบื้องไว้ซ่อมเซมองค์พระปฐมเจดีย์- ซ่อมแซมวิหาร-พระอุโบสถพิพิธภัณฑ์และคตระเบียง,สร้างระฆังทองแขวนประดับองค์พระปฐมเจดีย์, ใส่บาตรสตางค์ 108 ทอดผ้าป่าสามัคคีถวายเป็นพุทธบูชาจัดให้มีการทำบุญเป็นเจ้าภาพผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอาราธนาพระสงฆ์จำนวน108 รูป เจริญพระพุทธมนต์ในพระวิหารหลวงทุกวัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่งานและทุกท่าน ที่มีกุศลศรัทธาเดินทางมานมัสการองค์พระปฐมเจดีย์

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *