เปิดเทอม พร้อมกันทั้งประเทศ 1 พ.ย. 2564 จัดเต็มทุกรูปแบบ

เตรียมตัวเปิดเทอมพร้อมกัน 1 พ.ย. 2564 โดยจะมีการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ แต่ในระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 10 ต.ค. 2564 ให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Air/On Line/On hand และ On Demand เพื่อความปลอดภัยของครู นักเรียน และผู้ปกครอง

วันที่ 27 ส.ค. 2564 นายพลชัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ เผยหนังสือด่วนที่สุดเกี่ยวกับการเปิดเทอม เรื่องการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2564 ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยมีเนื้อหาดังนี้…

เรื่อง การปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง ในสังกัด

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ ศ5 o๔๒๗๔/๒๔๑๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๒. หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ ด่วนที่สุด ที่ ศ5 -๔๒๗๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ที่ ศธ ๑๒๑๒๕/ว ๙๔๐ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒0๑๙ (COVID-19) ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งระดับประเทศและระดับจังหวัดบึงกาฬ อีกทั้งจังหวัดบึงกาฬได้กำหนดให้แต่ละอำเภอใช้สถานที่เป็นโรงพยาบาลสนามตามลำดับ คือ (๑) โรงแรมหรือรีสอร์ท (๒) สถานศึกษา (๓) วัด

โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬได้พิจารณาในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมภูทอก ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ มีมติเห็นชอบให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬสามารถตัดสินใจ ในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. การเปิดเรียนของสถานศึกษาระหว่างวันที่ ๑ กันยายน – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ให้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ On Air/On Line/On hand และ On Demand เพื่อความปลอดภัยของครู, บุคลากรทางการศึกษานักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน

๒. การเปิดเรียนของสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ให้จัดรูปแบบการ เรียนการสอนแบบเต็มรูป (On Site) หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา เพื่อความปลอดภัยของครู, บุคลากร, นักเรียน และผู้ปกครอง

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่พิจารณาการเปิดเทอมของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา โดยสามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์เช่นนี้

About the author

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น